Over mijn boek

Overwinnen van trauma, het kan

Het meisje, de hulpverlener en de buddy

Korte inhoud van mijn boek

 

Dit boek gaat over drie voorbeelden hoe mensen kunnen herstellen van een trauma. Deel I gaat over de moeilijkheden die drie personen tegenkomen in hun jeugd, zoals verwaarlozing, seksueel- en machtsmisbruik. Hoe gaan ze daarmee om? Sommige overlevingsstrategieën helpen hen dichterbij hun doel te komen. Andere zoals druggebruik, vroegtijdig zwanger worden en de eigen gevoelens verstoppen, brengen hen op een zijpad. Alle drie personen lopen beschadigingen op als gevolg van gemis aan aandacht. De beschadigingen uiten zich onder meer in gebrek aan (zelf)vertrouwen. Alle drie personen breken uit de beschadigende situatie, maar dan zijn ze er nog niet.

Deel II laat de lange weg zien die ieder van hen volgt om te herstellen. De gebeurtenissen spelen zich vooral af in centrum De Werf in de periode 2010-2014. Joop is er teamleider, Manon volgt er een re-integratietraject en Ellen is buddy van Manon.

Wat streven de drie personen na? Manon wil haar traumatische ervaringen verwerken en iets betekenen voor de meisjes in De Werf. Joop streeft ernaar om jongeren de aandacht te geven die hij zelf vroeger heeft gemist. Ellen’s motivatie is om Manon te steunen bij haar herstel en om meer zelfkennis te krijgen over waarom ze vroeger zo vastzat aan een foute relatie.

Steeds weer komen er tegenslagen op het pad van de drie personen en steeds weer lukt het hen, met steun van anderen, zich te herpakken en krachten in zichzelf aan te spreken. Een mijlpaal op die weg is dat er mensen in de omgeving zijn die bevestiging geven en het onvoorwaardelijke gevoel dat je er mag zijn. Een andere mijlpaal is het schrijven van een levensverhaal en het werken met lotgenoten. Die hulpmiddelen zijn voor alle drie steunend en helend.

Zo herstellen ze, ieder op een eigen manier, maar de littekens blijven.

Jongerenwerk

Met dit boek streef ik na dat jongerenwerk, inclusief de meisjes, een stevigere positie krijgt in de maatschappij. Dat er continuïteit in dit werk komt in plaats van kortlopende projecten.

herstel van trauma

Mijn boek geeft voorbeelden van wat er op cultureel gebied kan gebeuren, zoals vrouwen leren om persoonlijke macht op een directe manier uit te oefenen, om meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Balans vinden

Meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld ontwikkelen. Dit boek vormt een illustratie van het belang van ervaringsdeskundigen in een herstelproces.

Steun & erkenning

Mijn streven is dat er meer aandacht komt voor het jongerenwerk dat aan deze jongeren erkenning geeft en de mogelijkheid biedt voor een zinvolle tijdsbesteding als arbeid ontbreekt.

Over het Boek, personen, locaties, onderwerpen en thema’s

Overwinnen van trauma, het kan

Het meisje, de hulpverlener en de buddy

Dit boek laat de levens zien van drie personen, Manon, Joop en Ellen.

Mijn rol als auteur van dit boek is een dubbelrol: Ik ben de verteller en ook een van de personen die haar levensverhaal vertelt. De verhalen over de drie personen zijn gebaseerd op de werkelijkheid. Ter wille van de privacy heb ik persoonlijke gegevens anoniem gemaakt.

Personen

Manon

Na de scheiding van haar ouders in haar vroege jeugd krijgt Manon te maken met een stiefmoeder die haar afwijst, en met seksueel misbruik door haar stiefvader. Bij haar vader zoekt ze erkenning, maar vindt dat niet omdat hij veel op reis is voor zijn werk. Van haar moeder heeft ze bescherming nodig, maar die kan moeder niet geven. Manon wil beschermen wat kwetsbaar is en verlangt naar een baby, raakt in verwachting, maar krijgt op haar zestiende een miskraam. Op zoek naar meer rust in haar leven valt ze in handen van een ‘loverboy’.

Joop

Joop heeft in zijn jeugd te maken met armoede en verwaarlozing. De aandacht die hij mist, eist hij op door te provoceren, thuis en op straat. Hij doet van alles om aandacht en erkenning te krijgen waaraan hij behoefte heeft. Daarbij botst hij op mensen uit de gevestigde orde (ouders, dominee, rijke jongens) en verzet zich tegen hen. Met zijn leiderskwaliteiten trekt hij andere jongens aan en vormt een straatbende, maar die valt uiteen.

Ellen

Als klein meisje heeft Ellen een goeie relatie met haar vader, maar dat verandert in haar pubertijd. Vader is geobsedeerd door gehoorzaamheid en dat geeft veel onrust in het gezin. Ellen heeft behoefte aan harmonie. Ze trekt zich terug op haar kamer om huiswerk te maken en gedraagt zich gehoorzaam, maar wanneer vader haar moeder kleineert is voor haar de maat vol. Ze verlaat het huis en wordt verliefd op een man met grote aantrekkingskracht op haar, maar die net als haar vader gefocust is op ‘de baas willen zijn’.

Locaties

Het levensverhaal over de jeugd van Manon speelt zich af op diverse woonplaatsen die ik anoniem heb gemaakt. Op haar zeventiende zien we haar in Amsterdam waar ze werkt in de prostitutie en tenslotte in centrum De Werf waar ze werkt aan haar herstel.
Het verhaal over de jeugd van Joop speelt zich thuis af, in de buurt waar hij woont en in een afkickkliniek. Zijn begeleidingswerk vindt plaats in centrum De Werf in Oost-Nederland.

De locaties waar mijn levensverhaal zich afspeelt, zijn respectievelijk Amersfoort, Nijmegen en Amsterdam.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer:

 • ouder – kind relatie;
 • ‘lid’ zijn van een straatbende;
 • een foute relatie hebben;
 • tienerzwangerschap;
 • ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening;
 • uitdagende kleding van meisjes als overlevingsstrategie;
 • het belang van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben, om ongewenst seksueel gedrag te kunnen beïnvloeden;

Thema’s

Thema’s in het boek zijn: angst woede en vermijding, moed doorzettingsvermogen en veerkracht, vertrouwen en wantrouwen.

Periode

Het boek Overwinnen van trauma, het kan speelt zich af in de periode tussen 2010 en 2014.

Over het Boek, Opzet

Overwinnen van trauma, het kan

Het meisje, de hulpverlener en de buddy

bestaat uit een Inleiding, daarna volgen negen hoofdstukken die zijn opgedeeld in Deel I en Deel II en een Nawoord.

Opzet

De negen hoofdstukken volgen het proces van ontstaan naar herstel van een trauma bij drie personen: eerst de beschadiging (Deel I) en daarna de stappen op weg naar herstel (Deel II). De Inleiding laat zien hoe de drie personen elkaar leren kennen en wat de zoekvraag is van dit boek, het Nawoord staat stil bij hoe het nú met ze gaat.
Elk hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen over respectievelijk Manon, Joop en Ellen. Iedere persoon vertelt de gebeurtenissen vanuit zijn of haar perspectief, tezamen vormen ze een samenhangende geschiedenis.
In elk hoofdstuk maak ik gebruik van citaten uit de (levens)verhalen van de drie personen. Om de leesbaarheid te vergroten kies ik voor een lay-out waarbij de citaten iets inspringen.
De stijl van schrijven is een verhalende, omdat ik daardoor de nuances in het leven van de drie personen het beste zichtbaar kan maken: hun gedachten en gevoelens, wat ze doen en hoe ze daarover oordelen, hun twijfels en streefdoelen.
Op sommige punten onderbreek ik mijn verhaal en geef een duiding of reflectie op de gebeurtenissen. Met behulp van de lay-out maak ik deze onderbrekingen zichtbaar.

Wat maakt mijn boek de moeite waard om te publiceren? Hierbij een paar losse gedachten.

Mijn drijfveren om dit boek te schrijven

Voordat ik met pensioen ging heb ik dertig jaar gewerkt in allerlei functies. Functies zoals uitvoerend jongerenwerker met jongeren in conflictsituaties, docent op het hbo en methodiekontwikkelaar. Mijn aandacht ging vooral uit naar de positie van meisjes. De ervaringen en inzichten die ik in mijn werk heb opgedaan wil ik graag delen met anderen, met behulp van dit boek.
Met dit boek streef ik na dat dit soort jongerenwerk, inclusief de meisjes, een steviger positie krijgt in de maatschappij. Dat er continuïteit in dit werk komt in plaats van kortlopende projecten. Continuïteit is nodig voor het leggen van contacten en opbouwen van vertrouwen met deze jongeren.
De categorie jongeren waarover ik schrijf heeft weinig perspectief in de maatschappij. Dat uit zich onder meer in langdurige werkloosheid ook in perioden van hoogconjunctuur. Dit leidt tot uitsluiting en werkt ontwrichtend voor de maatschappij. Ik streef ernaar dat er meer aandacht komt voor het jongerenwerk dat aan deze jongeren erkenning geeft en de mogelijkheid biedt voor een zinvolle tijdsbesteding, alternatieven voor arbeid.

De tijdgeest en hoe mijn boek daarin past

De onderwereld lijkt de bovenwereld te gaan domineren. De onderwereld maakt gebruik van jonge jongens, die het contact met thuis zijn verloren, om het vuile werk op te knappen (moord op advocaat Derk Wiersums). Ten gevolge van bezuiningen op het jongerenwerk heeft de maatschappij het contact met deze jongeren verloren. Ex-minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft daarom beleid ontwikkeld en meer jongerenwerkers aangesteld. Dit soort jongerenwerk dringt door tot in de haarvaten van de maatschappij en is belangrijk ter preventie van criminaliteit. Met mijn boek laat ik zien wat er nodig is om het vertrouwen van dit soort jongeren te krijgen.
In de psychiatrie is een beweging op gang gekomen die kritiek heeft op de eenzijdige aandacht in therapieën voor het stellen van een diagnose en voor pillen voorschrijven. Deze beweging wil meer aandacht voor het herstelproces van cliënten, voor de ervaringen die men opdoet tijdens dit proces. Ervaringsdeskundigen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit boek vormt een illustratie van het belang van ervaringsdeskundigen in een herstelproces.

De wereldwijde #MeToo beweging maakt de wens van vrouwen zichtbaar dat seksueel grensoverschrijdend gedrag stopt. Zij beschouwt dit gedrag als machtsmisbruik. In Nederland heeft de politiek gereageerd op dit grootschalig optredende gedrag met de aanstelling van Mariette Hamers. Ze geeft vooral structurele adviezen over regels en vertrouwenspersonen in bedrijven etc. Op cultureel gebied zijn ook veranderingen nodig. Mijn boek geeft voorbeelden van wat er op cultureel gebied kan gebeuren, zoals vrouwen leren om persoonlijke macht op een directe manier uit te oefenen, om meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

In het onderwijs, bij hbo docenten, groeit de behoefte aan een onderwijsaanbod met een oplossingsgerichte benadering, nu ligt er teveel nadruk op probleemanalyses. Mijn boek sluit daarbij aan. Met de nadruk op herstel biedt het een oplossingsgerichte benadering.

In welke behoeften voorziet mijn boek en op welke manier?

Met de opheffing van een groot deel van het jongerenwerk in de jaren negentig is de maatschappij zijn signaleringsfunctie kwijtgeraakt. De toenmalige minister Grapperhaus is van mening dat er behoefte is aan meer jongerenwerkers in achterstandsbuurten. Deze behoefte is inmiddels omgezet in beleid. Mijn boek sluit hier bij aan. Het geeft inzicht, van binnenuit, hoe een jongerenwerker/ hulpverlener zijn werk aanpakt en het vertrouwen wint van jongeren die het vertrouwen in iedereen zijn verloren. Dit inzicht kan politici en beleidsmakers helpen hun keuzen of beslissingen te onderbouwen.

Hbo docenten en studenten in de sociale sector en de gezondheidszorg (jeugdzorg en jongerenwerk) hebben behoefte aan fijnmazige informatie uit de praktijk. De leerstrategie van hbo studenten is dat ze eerst kennis nemen van praktijkvoorbeelden en daarna verbinding leggen met theoretische inzichten. Dit boek sluit aan bij deze leerstrategie. Het begint met voorbeelden uit de praktijk en sluit aan met theoretische inzichten. Dit boek laat de aanpak van dit soort werk zien vanuit verschillende perspectieven. Het is daarom geschikt als didactisch leermiddel en om de kwaliteit van de hulpverlening en de begeleiding te vergroten.

Hoe ziet de doelgroep van mijn boek eruit?

Doelgroepen zijn:

 • Ouders van kinderen met traumatische ervaringen, of mensen die in hun familie of kennissenkring, of in hun eigen leven, ervaring hebben met traumatische gebeurtenissen. Dit boek kan hun inzichten vergroten in oorzaken van beschadigingen en wat men kan doen en dat herstellen een langdurig proces is.
 • Hbo studenten en docenten in de sector Social Work, met name degenen met de leerroute Ervaringsdeskundigheid. En ook docenten en studenten van de opleiding ‘Social Work in de Zorg’, die aandacht besteden aan ervaringsdeskundigheid in de gezondheidszorg (Herstelbeweging).
 • Eerstelijnswerkers zoals jeugdhulpverleners en jeugdzorgmedewerkers, die als vooropleiding orthopedagogiek of Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben gedaan, en die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. En jongerenwerkers, ambulant jongerenwerkers en de docenten die hen opleiden.
 • Ervaringsdeskundigen in de Herstelbeweging in de psychiatrie (gezondheidszorg) en bij activisten van de #MeToo beweging.

Genre

Uitgevers vragen aan auteurs tot welk genre het manuscript behoort. De tekst van mijn boek is non-fictie, het is echt gebeurd. Het kent een verhalende stijl, afgewisseld met reflecties.

Tot slot

Kenmerkend voor dit boek is dat het van binnenuit is geschreven en vanuit de perspectieven van drie verschillende mensen. Het boek neemt de lezers mee en vertelt met behulp van brieven en verhalen van de drie personen welke stappen ze zetten om te herstellen van beschadigingen uit hun jeugd. De personen Manon en Joop zijn door de auteur liefdevol en diepgravend geportretteerd.

Contact

Heeft u een vraag over mijn publicaties en interesse in mijn werk dan kunt u een bericht achterlaten middels het contactformulier.

U kunt mijn website delen op uw eigen Social Media kanalen door links in het scherm op de betreffende Share buttons te klikken.

12 + 14 =

Share This